Pèrit Judicial Cinològic

Logo perito judicial

Un pèrit judicial cinològic és una persona experta en el món caní. 

CUERPO INTERNACIONAL PERITO

JUDICIAL CINOLOGICO

C.U.I.P.J.C

FIGURA DEL PÈRIT JUDICIAL EXPERT CINOLÒGIC

  Per mitjà de la present volem manifestar-los la nostra intenció de donar a conèixer la figura del Pèrit judicial cinològic, amb la finalitat de poder facilitar-los informes pericials dintre del nostre camp i assessorament d’experts cinològics, en tot el que fa referència al món del gos.

¿ Què és un pèrit judicial expert cinològic?:

 

Pèrit Judicial Cinològic és una figura professional OFICIAL molt valuosa per ajudar de forma NEUTRAL i IMPARCIAL en tots els fets en els que estigui involucrat un gos. Actuem per als jutjats, particulars, companyies d’assegurances, veterinaris, administració pública i privada, etz.… fem investigacions amb l’objectiu de determinar el grau de responsabilitat per acció o omissió de l’autor.

    Professionals del món caní que realitzen informes pericials de forma exhaustiva per a poder solventar qualsevol dubte, amparada per experts en la matèria. Som els pioners i únics que ostentem aquesta figura, cobrint tota la geografía nacional.

¿ Quins casos poden necessitar dels nostres serveis?:

 

  • Dret penal: Danys, Delictes contra les persones, maltracte animal el subjecte passiu o actiu sigui conseqüència de la tinença d’un ca, ..
  • Dret civil: Determinar sota criteris estrictament del benestar animal la custòdia del gos en procediment de dissolució com a parella, esbrinament i argumentació si s’escau, davant d’imprudències en la tinença d’animals, fraus en l‘ensinistrament o en la compra de gossos, ..
  • Dret Laboral: Seguretat en la feina…

Som conscients de la complexitat de la matèria, que cada cop té una major presència en el nostre context social i judicial. Per això, estem preparats i qualificats per a realitzar la nostra feina, tant per a redactar un informe pericial, com d’assessorament en tot el que abarca la cinologia (tot el que fa referència al món caní) o a on intervingui la figura del gos.

Comptem amb una àmplia cartera d’experts per a tota la geografia nacional, no dubti en posar-se en contacte i ampliar la informació de la nostra figura o contractar els nostres serveis, si així ho desitja per via telefònica marcant el: 607 580 287, visitant la nostra pàgina web, www.peritojudicialcinologico.es, o enviant un email al nuestre correu 

electrònic: peritojudicialcinologico701@gmail.com

 

Rebin una cordial sal·lutació,

A s o c i a c i ó n P r o f e s i o n a l C o l e g i a l d e P e r i t o J u d i c i a l C i n o l ó g i c o

Subdirección General de Asociaciones, (Ministerio del Interior), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Numero : 31304. 

 

Per a més informació o contractar el servei, no dubti en contactar.

error: